SAMMANFATTNING AV MEDLEMSVILLKOR

- Bokningssystemet tillåter 7 aktiva bokningar.

- Du får droppa in utan bokning i mån av plats.

- Avbokning sker via hemsidan senast 1 timme innan träningstillfället.

- Vid miss av 3 avbokningar kommer kortet temporärt att frysas och en administrationsavgift på 100 SEK kommer att tas ut för att aktivera kortet igen.

- Klasser går alltid först. Klasser har företräde till all utrustning samt alla ytor i lokalen. Träning vid sidan av klasser sker, efter samtycke med tränare, tyst och respektfullt inför tränare och klassdeltagare. Blir jag tillsagd att flytta på mig eller att dämpa mig så lyder jag tränare.

- Har jag inte fått godkänt av tränare att utföra övningar som ingår i dagens WOD så respekterar jag dennes beslut, och tekniktränar tills jag får ett godkänt och säkert utförande.

- Jag är medveten om att jag tränar på egen risk och försäkrar att jag är fullt frisk och i skick att utföra övningarna som beskrivs på dagens WOD.

- Om jag har en skada, eller på något annat sätt en begränsning gällande min träning, så framför jag detta till min tränare så att träningen kan anpassas.

- Alla abonnemang har en uppsägningstid på 1 månad.

- När din bindningstid löper ut kommer du att få en förfrågan om att förlänga din bindningstid för att behålla samma pris.

- Alla våra abonnemang är löpande, dvs löper vidare månad för månad även efter dess att bindningstiden löpt ut.

- När medlemstiden går ut har man 10 dagar på sig att förnya sitt medlemskap innan medlemskapet är förvärvat och går till förste man/kvinna på kölistan.

BOXREGLER

1. Work hard and be nice to people.

2. Work safe and take care of each other.

Om en tränare, god vän eller annan medlem rekommenderar att du tar av lite vikt från stången när du kör marklyft, tipsar i all välmening om att du står på tårna när du knäböjer, lyssna för de har antagligen rätt. Tänk dig för innan du ger råd, vissa grejer måste justeras mitt i en wod, vissa grejer måste vänta tills efteråt.

3. Work hard and take care of our stuff.

Vi har svinbra grejer. Njut av dom, men försök att inte ge dom mer bank än nödvändigt. Om någonting ändå går sönder säg till en tränare direkt. Trasig utrustning är farlig utrustning.

4. Clean hard and clean up.

Ta den tid du behöver för att sänka pulsen. Ställ sedan tilllbaka vikterna och svabba bort ditt talk efter dig.

5. Enjoy hanging out with each other.

Var stolt över dina prestationer och mål. Och kom ihåg att de är just dina. Vissa vill vinna Games,

all heder åt dem, vissa vill kunna flytta soffor med polare, lika mycket heder åt dem och allt däremellan. Och det är helt okej att prata om annat än CrossFit ibland.

6. Work hard and clean.

På Solid had vi antagit en anti-doping Policy. Vi tycker doping är fusk och vi vet att det kan vara farligt.

MEDLEMSAVTAL

Allmänna villkor för medlemskap hos CrossFit Solid

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1:a okt, 2013

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap hos CrossFit Solid mellan den person (nedan benämnd ”Medlem”) som står namngiven i avtalet, till vilket nedan beskrivna villkor utgör en integrerad del, och det bolag som avtalet avser (nedan kallat ”CrossFit Solid”). Utöver dessa villkor kan också särskilda villkor gälla vid enskilda tillfällen och vid köp av andra tjänster som CrossFit Solid erbjuder, såsom personlig träning.

2. Medlemskap

2.1 Medlemskap hos CrossFit Solid kan sökas av person som

- är myndig eller i annat fall får sin ansökan skriftligen godkänd av målsman, god man eller förvaltare,

- är minst 14 år fyllda på dagen för medlemskapets tecknande, (barn under 14 år får vistas i gymmet under förmyndares uppsyn. Se avsnittet ”Barn och barnvagnar”) och

- har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av CrossFit Solids personal tillåter fysisk träning utan uppenbar risk för ohälsa eller skador.

2.2 Medlemskap söks personligen hos CrossFit Solid efter att information om CrossFit Solid medlemskap och träningsmöjligheter erhållits i form av muntlig förklaring från CrossFit Solid personal och/eller skriftlig dito. Medlemskapet är personligt och gäller från och med det datum som anges i avtalet och omfattar den period som medlemmen bundit sig till, vilken också är angiven i medlemsavtalet.

2.3 CrossFit Solid erbjuder medlemskap med olika bindningstider och träningsmöjligheter. Omfattningen av CrossFit Solids olika medlemskapsformer, och avgifterna för dessa, framgår av CrossFit Solids vid var tid gällande beskrivning av utbud och tjänster och därtill hörande aktuell prislista.

2.4 Medlemmen kan när som helst uppgradera sitt medlemskap till att omfatta en högre nivå enligt CrossFit Solid vid var tid gällande utbud för olika medlemskap. Vid uppgradering skall medlemmen fortsättningsvis erlägga månadsavgiften för den högre nivån enligt CrossFit Solid vid var tid gällande prislista. Sker uppgradering under bindningstiden, och har medlemmen erlagt avgifterna i förskott för hela medlemskapsperioden,skall medlemmen, för återstoden av bindningstiden, kontant erlägga skillnaden mellan månadsavgifterna för den tidigare nivån och den nya nivån enligt CrossFit Solid vid var tid gällande prislista.

3. Medlemmens ansvar

3.1 Medlemmen förbinder sig

- att vid varje träningstillfälle kunna styrka sitt medlemskaps giltighet genom uppvisande av giltig legitimation innan träning eller aktivitet påbörjas i CrossFit Solids lokaler,

- att själv ansvara för sin hälsa och säkerhet i samband med vistelse i CrossFit Solids träningscenter,

- att ta del av och följa CrossFit Solids vid var tid gällande säkerhets -och ordningsregler,

- att följa anvisningar som ges av CrossFit Solids personal avseende träningsmetoder och hantering av träningsutrustning,

- att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i CrossFit Solids träningscenter,

- att fortlöpande underrätta CrossFit Solid om missnöje med rådande förhållanden på CrossFit Solids träningscenter och/eller förslag till förändringar och förbättringar av dessa förhållanden.

3.2 Medlemmen är väl införstådd i att ett träningscenter utgör en miljö där riskmoment förekommer. Medlemmen bär själv ansvar för sina handlingar, beslut och följderna av dessa.

4. CrossFit Solids ansvar

4.1 CrossFit Solids ska avråda medlemmen från träning som CrossFit Solids personal bedömer kan innebära risk för ohälsa eller skada för medlemmen.

4.2 CrossFit Solid ansvarar inte för hinder i eller begränsning av träningsmöjligheter vilken beror på omständigheter utanför CrossFit Solids kontroll, såsom brand-, vatten- eller annan större skada på CrossFit Solids träningscenter, strejk, lockout, naturkatastrof eller myndighets beslut.

4.3 CrossFit Solid ansvarar inte för olyckor och skador som medlemmen händelsevis förorsakas under sin vistelse i CrossFit Solids träningscenter.

4.4 CrossFit Solid ansvarar inte för och ersätter inte förlust av eller skada på saker som medlemmen medför i CrossFit Solids träningscenter. CrossFit Solid ersätter dock sakskador förorsakade av felaktigt eller undermåligt träningsredskap eller beroende på vårdslöshet eller underlåtenhet av CrossFit Solids personal, om skäliga bevis finns för sådana omständigheter.

5. Träning på CrossFit Solid

5.1 Medlemskapet ger tillgång till träningsmöjligheter hos CrossFit Solid och i den omfattning som framgår av medlemsavtalet och/eller enligt CrossFit Solids vid var tid gällande utbud av träningsmöjligheter och tjänster. Information om CrossFit Solids vid var tid gällande träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i träningstider, schema och erbjudanden ges på plats i CrossFit Solids träningscenter eller på hemsidan (http://www.crossfitsolid.se )

5.2 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CrossFit Solids öppettider och schema för träningspass med tiden kommer att förändras utefter alla medlemmars behov och önskemål. CrossFit Solids mål är att Alltid erbjuda, minst ett lunchpass och minst två kvällspass per dag samt två morgonpass varje vecka. Med tiden är vårt mål att öka antalet schemalagda pass per vecka.

5.3 CrossFit Solid begränsar genom detta avtal medlemmens träningstillfällen till 7 stycken pass per vecka. Detta för medlemmens säkerhet. CrossFit Solid vill inte bidra till kronisk överträning på grund av för hög träningsvolym som annars möjliggjorts via detta avtal.

5.4 CrossFit Solid skall, på flera tillfällen under veckan, erbjuda särskilda träningspass för medlemmar som är i behov av mer kompetens för att på ett säkert sätt kunna delta i CrossFit Solids fullständiga träningsutbud. Medlemmen förbinder sig att vid uppmaning från CrossFit Solids personal endast delta på dessa särskilda träningspass fram tills att medlemmen av CrossFit Solids personal godkänts för deltagande i det fullständiga träningsutbudet. Detta för att medlemmen inte skall utsättas för överhängande risk för skada eller ohälsa med anledning av sin egen oförmåga till säkert utförande av träningen.

5.5 CrossFit Solid erbjuder medlemmen vistelse i träningscentret med syfte att på egen hand utföra träningspass med enbart viss uppsikt från CrossFit Solids personal. För att medlemmen skall äga rätten till detta utbud krävs medgivande från CrossFit Solid, som ej är permanent utan kan återkallas närhelst CrossFit Solids personal anser medlemmen oförmögen att hantera detta privilegium på ett för medlemmen säkert sätt. Medlemmen godtar att dennes möjlighet att utnyttja träningscentret helt på egen hand regleras av CrossFit Solids personal i syfte att skydda medlemmen mot onödig risk för skada och ohälsa.

5.6 Medlemmen godtar härmed att denne kan nekas tillträde till träningscentret fram tills 15 minuter innan schemalagt träningspass startar, som medlemmen bokat plats på.

5.7 Medlemmen förbinder sig att senast på angiven starttid för schemalagt träningspass, på vilket medlemmen bokat sig, stå redo att påbörja träningspasset under ledning av CrossFit Solids personal. Om medlemmen ej kan uppfylla detta kan medlemmen nekas deltagande på träningspasset.

5.8 Medlemmen förbinder sig att avlägsna sig från träningsytan i samma stund som schemalagt träningspass slutar, som medlem deltagit i, om inte annat anges av CrossFit Solids personal. Detta för att ej hindra följande träningspass från att fortskrida riskfritt.

5.9 Medlemmen förbinder sig härmed att senast 30 minuter efter avslutat träningspass, som medlemmen bokat och deltagit i, vara ute från träningscentret, om inte annat anges av CrossFit Solids personal. Detta för att ej hindra andra medlemmar från att nyttja träningscentrets utrymmen.

5.10 CrossFit Solid kan inte alltid garantera tillgång till, av medlemmen önskad träningsaktivitet, som genomförs enligt schemat eller med särskild träningsutrustning eller tillgången är begränsad av annan anledning.

5.11 Det åligger medlemmen att personligen fastställa sin plats för deltagande i, av CrossFit Solid erbjudna, träningspass, genom bokning enligt CrossFit Solids regler för denna.

5.12 Genom detta avtal så godtar medlemmen att CrossFit Solids träningscenter på oförutbestämda tider kan vara stängt för medlemmen en eller flera dagar i streck för utbildningar, föreläsningar, tävlingar och/eller annan aktivitet för vilka medlemmen ej kan garanteras deltagande. Detta skall medlemmen informeras om via anslag på träningscentret och via e-post, minst en vecka i förväg.

6. ”Frysning” av medlemskap vid särskilda omständigheter

6.1 Medlem, som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.

6.2 Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då CrossFit Solid godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som CrossFit Solid godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras (vid autogiromedlemskap) under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.

6.3 Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naprapat eller motsvarande.

6.4 Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där CrossFit Solid ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar. går att göra mot att läkares intyg om att medlemmens medicinska tillstånd ej tillåter fysisk träning. Frysning kan även ske mot intyg om resa längre än 3 månader till ort där vi ej har träningscenter beläget. Intyget ska utfärdas av arbetsgivare, resebyrå, eller vara en resebiljett i någon form.

6.5 Ansökan om frysning av medlemskap bör göras i förväg.

7. Avgifter och betalning

7.1 Medlemmen, eller annan person eller företag som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt CrossFit Solids vid var tid gällande prislista. I anslutning till beviljande av medlemskap skall medlemmen kontant betala engångsavgifter i form av administrations- och medlemsavgifter.

7.2 Medlemmen erlägger månadsavgifter för kontant- medlemskap i förskott för hela bindningstiden, och avgifter för autogiro-medlemskap eller kortbetalning löpande. Betalningen ska vara CrossFit Solid senast tillhanda det datum som står angivet på respektive faktura eller angivet i annan mellan CrossFit Solid och medlemmen upprättad överenskommelse. Det ankommer på medlemmen att vid autogiro-medlemskap skriftligen lämna särskilt medgivande för överföring via autogiro. Sådant medgivande skall i efterhand bifogas detta avtal. Den första och sista överföringen via autogiro under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad.

7.3 CrossFit Solid har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgift för autogiromedlemskap gäller dock först efter utgången av innevarande bindnigstid.

7.4 Medlemmen behöver inte erlägga månadsavgift för tid

- då medlemskapet ej nyttjas enligt punkterna 6.1-6.5 eller

- då CrossFit Solid har stängt av medlemmen enligt punkterna 8.1-8.4.

7.5 Har medlemmen valt betalning av månadsavgift genom medgivande om autogiro (autogiromedlemskap), och tillräckliga medel därför saknas på medlemmens konto vid dagen för överföring, skickar CrossFit Solid en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så kan CrossFit Solid komma att skicka skulden till inkasso. CrossFit Solid har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift samt dröjsmålsränta.

7.6 Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturans angivet belopp har kommit in på CrossFit Solids konto. Om CrossFit Solid inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har CrossFit Solid rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

7.7 CrossFit Solid har 1 månads uppsägningstid på årsmedlemskap och halvårsmedlemskap från första dagen i nästkommande månad från det datum då uppsägning av medlemskap skett. Det innebär att om medlemmen, efter att bindningstiden löpt ut, säger upp sitt medlemskap så betalar medlemmen för den månad i vilken uppsägningsdagen löper och därtill nästkommande månad.

8. Upphörande av medlemsavtal

8.1 Medlemsavtal för kontant-medlemskap upphör utan föregående uppsägning vid utgången av den bindningstid som medlemmen har bundit sig för i medlemsavtalet. Medlemmen kan när som helst, med 1 månads varsel, säga upp sitt medlemsavtal avseende autogiro- medlemskap för vilket bindningstiden har löpt ut. Medlemsavtal för autogiro-medlemskap fortsätter således, efter att bindningstiden har löpt ut, att gälla med, i avsnitt 7 nämnda, rådande förhållanden.

8.2 Medlem har rätt, genom meddelande som CrossFit Solid skall ha erhållit senast inom 2 veckor från dagen för medlemsavtals tecknande, avsluta medlemskapet oavsett bindningstid. CrossFit Solid debiterar i sådant fall alltid en avgift motsvarande 1 månad från medlemskapets startdatum men återbetalar erlagda engångsavgifter och övriga i förskott erlagda avgifter.

8.3 Medlem, som på grund av omständigheter eller ändrat förhållande som medlemmen inte kan kontrollera eller råda över, är förhindrad att utnyttja medlemskapet (t.ex. längre sjukdom, arbetslöshet eller annan liknande omständighet som kan styrkas med intyg), kan ges möjlighet att, genom överenskommelse med CrossFit Solid, avsluta bundet medlemskap oavsett att bindningstiden inte har löpt ut. Medlemsavtalet upphör den dag då eventuell överenskommelse sker mellan medlemmen och CrossFit Solid. CrossFit Solid debiterar i sådant fall en slutavgift omfattande hälften av de ännu ej till betalning förfallna månadsavgifterna gällande återstoden av bindningstiden, dock alltid minst en månadsavgift.

8.4 CrossFit Solid har rätt att stänga av medlemmen för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen väsentligen bryter mot medlemsavtalet i nedanstående fall och ej efter anmodan av CrossFit Solid vidtar tillräcklig rättelse;

- missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på faktura, eller

- bryter mot säkerhets- och ordningsregler, någon av i detta avtal förklarade allmänna villkor eller anvisningar givna av CrossFit Solids personal så att risk för ohälsa eller personskada för medlemmen eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

9. Återbetalning av erlagda avgifter vid förtida upphörande av medlemsavtalet

9.1 CrossFit Solid återbetalar, vid förtida upphörande av medlemsavtalet under bindningstiden och efter begäran av medlemmen, dennes i förskott erlagda månadsavgifter till den del de avser den återstående bindningstiden som medlemmen bundit sig för i medlemsavtalet (efter avdrag av debiterade avgifter) om medlemskapet upphör av någon av följande omständigheter

- CrossFit Solid och medlemmen har nått överenskommelse om att fortsatt träning innebär en betydande risk för försämring av medlemmens hälsa, eller ändrat förhållande enligt punkt 8.3.

10. Övriga träningsmöjligheter och tjänster

10.1 Övriga träningsmöjligheter och tjänster, såsom personlig träning, föreläsning, utbildning eller liknande kan komma att kräva ett för tjänsten vid var tid gällande separat avtal, för vilket medlemmen härmed förbinder sig att ingå i om sådan träningsmöjlighet eller tjänst köps av eller via CrossFit Solid.

11. Barn och barnvagnar

11.1 Barn under 14 år får vistas på träningscentret under uppsyn av förmyndare. När medlemmen vistas på träningscentret, i sällskap av person som medlemmen står som målsman till, innan träning så ska denna person befinna sig i medlemmens direkta närhet. När medlemmen tränar på CrossFit Solids träningscenter så ska eventuell person som medlemmen står som målsman till vistas på den yta i lokalen där minst risk för olyckor gäller. Denna plats skall anvisas av CrossFit Solids personal. Samtidigt så skall medlemmens sällskap kunna ha ögonkontakt med medlemmen.

11.2 CrossFit Solid tillåter barnvagnar på träningscentret men har bara plats för ett fåtal och medlemmen kan därför inte räkna med att plats finns för barnvagn som eventuellt medtages.

11.3 Barnvagnar får inte stå i vägen för andra medlemmar eller personal. Personalen på plats avgör vid var tid om av medlemmen medtagen barnvagn får placeras i lokalen eller inte.

12. Säkerhets- och ordningsregler

12.1 Medlemmen får inte vara i vägen för, eller på något sätt, störa pågående pass, eller personlig träning, när denne vistas på träningscentret.

12.2 Medlemmen får inte förolämpa andra medlemmar eller på något sätt förorsaka annan person olycka eller ohälsa på CrossFit Solids träningscenter.

12.3 CrossFit Solid har rätt att, efter officiell varning, säga upp medlemmens avtal i händelse av att säkerhet- och ordningsregler överträds av medlemmen.

13. Ändring av avtalets allmänna villkor

13.1 CrossFit Solid har rätt att ändra alla dessa allmänna villkor. Vid ändring av medlemsavtalsregler kommer medlemmen att av CrossFit Solid kontaktas via telefon, e-post eller direkt via träningscentret.

14. Information och meddelanden

14.1 CrossFit Solid skickar information och meddelanden enligt medlemsavtalet till medlemmen främst med e-post till av medlemmen anmäld e- postadress. Information eller meddelande anses ha nått medlemmen senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet.

14.2 Meddelanden från medlemmen enligt medlemsavtalet kan överlämnas till CrossFit Solid via telefonkontakt eller skickas per brev eller e-post till CrossFit Solid. Telefonnummer, adress och epostadress till CrossFit Solid anges CrossFit Solids hemsida (http://www.crossfitsolid.se)

14.3 Medlemmen skall underrätta CrossFit Solid om ändring av kontaktuppgifter (såsom ändring av namn, adress, e-postadress, telefonnummer) eller uppgifter för betalning via autogiro.

15. Personuppgifter

15.1 CrossFit Solid behandlar uppgifter om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som medlemmen samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

15.2 Medlemmen samtycker till att CrossFit Solid, och andra bolag som står i företagsmässig förbindelse till CrossFit Solid, behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om medlemmen för informationsändamål eller marknadsföring.

15.3 Medlemmen kan när som helst anmäla till CrossFit Solid begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke. CrossFit Solid bekräftar anmäld begränsning eller återkallelse. Om medlemmen anmält att dennes uppgifter inte får användas för direktreklam så lämnas inte uppgift ut för sådant ändamål.

16. Tvist

16.1 Uppstår tvist mellan medlemmen och CrossFit Solid skall parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas så kan medlemmen göra anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden om tvisten lämpar sig för nämndens prövning. CrossFit Solid förbinder sig att följa nämndens rekommendation. Medlemmen och CrossFit Solid äger dock alltid rätt att begära att tvist prövas av allmän domstol.

© 2013 321 GO AB

 

© Copyright crossfitsolid.se